May 17th, 2014

Назови сказку!

По де ре. Вы ре бо-пребо. Тя де ре- а вы не мо!
По де ба. Ба за де, де за ре, тя-потя- а вы не мо!
По де вну. Вну за ба, ба за де, де за ре- тя-потя, а вы не мо!
По де Жу.
Жу за вну, вну за ба, ба за де, де за ре, тя-потя- а вы не мо!
По де ко.
Ко за Жу. Жу за вну, вну за ба, ба за де, тя-потя- а вы не мо!
По де мы.
Мы за ко, ко за Жу, Жу за вну, вну за ба, ба за де, де за ре- тя-потя... И вы ре!
* * *
Развлекалочка детская)